Hoogwaardige opvang, dit is het beleid van IRIS Opvang

Baby’s en jonge kinderen zien opgroeien tot onbevangen mensen met een positief zelfbeeld. Dat is het streven van IRIS Opvang.

Verwachtingen vervullen

In ons pedagogisch beleidsplan staat helder beschreven hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan en wat ouders en verzorgers van IRIS Opvang mogen verwachten, ook op het gebied van pedagogische kwaliteit.

Voor kind én ouder/verzorger

Natuurlijk staan we ook voor ouders en verzorgers klaar. Om nóg beter aan hun verwachtingen en wensen te kunnen voldoen, zijn we lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De privacy van ouders/verzorgers is te allen tijde gewaarborgd en we geven graag inspraak. Bij IRIS Opvang voelt iedereen zich gezien én gehoord.


Buiten slapen

Gezond en uitgerust
Op de locaties KO Stroomdal en KO Fidelio hebben wij buitenbedjes. De tuinen die hier grenzen aan de locatie geven ons de mogelijkheid om buiten, in ons zicht, bedjes te plaatsen. Ook hier gaan we natuurlijk, net als binnen, regelmatig kijken of het kind nog lekker slaapt.

Voorwaarden en toestemming
In ons protocol buitenslapen staat beschreven welke voorwaarden we stellen als het gaat om buitenslapen. Ouders wordt gevraagd of hun kind buiten mag slapen en geven hier schriftelijk toestemming voor. Alleen dan laten we het kind ook buitenslapen en genieten we ervan dat deze mogelijkheid binnen IRIS Opvang bestaat.

Lees hieronder het protocol voor het buiten slapen.

Veiligheid en gezondheid

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en veiligheid in sociaal opzicht staan voorop. Hierdoor vinden kinderen het bij de opvang net zo leuk als thuis én is het er net zo veilig als thuis.

Fysieke veiligheid en hygiëne
De fysieke veiligheid van kinderen is voor ouders en voor ons erg belangrijk. Zo zijn alle deuren op de locaties voorzien van vingerbeveiligingstrips en zijn de stopcontacten afgeschermd. We streven er naar dat alle pedagogisch medewerker in het bezit zijn van een EHBO/BHV diploma. Op basis van de GGD-normen stelden we hygiëneprotocollen op en we voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Als hier verbeterpunten uit voortkomen, pakken we deze direct aan om de omgeving voor de kinderen nóg veiliger te maken.

Sociale veiligheid
Zowel bij de kinderopvang als bij de voor- en naschoolse opvang scheppen we een open, warme en huiselijke sfeer, waarin kinderen zich thuis voelen. Elke opvanggroep heeft een vaste leiding, waardoor er een fijne vertrouwensband bestaat tussen kind en medewerker. En iedere dag is er ruimte voor vragen en verhalen. Bijvoorbeeld over school, vriendjes en vriendinnetjes, hobby’s en thuis. Kinderen voelen zich gezien én gehoord.

Respect en anti-pesten
Bij IRIS Opvang willen we dat elk kind zich fijn en veilig voelt. Daarom treden we op tegen pesten. Daarom sluit elke locatie zich aan bij het pestprotocol van de basisschool waarin de opvang is gehuisvest. Kinderen ervaren hier respect en verdraagzaamheid; thema’s waar wij veel waarde aan hechten. Als kind krijg je bij IRIS Opvang de ruimte om helemaal jezelf te zijn.

Professioneel team
Elke opvanglocatie heeft een coördinator die samen met de gepassioneerde pedagogisch medewerkers een hecht team vormen. De coördinatoren kunnen terugvallen op een Cluster Manager. Al deze mensen hebben een diploma van een relevante opleiding. En met regelmatige nascholing houden zij hun kennis en kunde up-to-date. Stagiairs geven we graag de kans om zich bij ons verder te ontwikkelen in hun toekomstige beroep. Omdat zij nog in opleiding zijn, zijn zij áltijd samen met de vaste leiding bij de groep aanwezig.

Beleid voor veiligheid en gezondheid
IRIS Opvang heeft een beleidsplan geschreven, specifiek voor de veiligheid en gezondheid. Binnenkort is dit plan hier te lezen. Hieronder kun je ons Hitteprotocol en ons Protocol Wiegendood lezen.


Pedagogische kwaliteit

De opvang van baby’s en kinderen moet vanzelfsprekend gebeuren op een verantwoorde manier. Alles wat wij doen om de kinderopvang en buitenschoolse opvang verantwoord te maken en te houden, noemen we pedagogische kwaliteit. Onze pedagogisch medewerkers spelen hierin een grote rol; zij bieden de veiligheid en geborgenheid die kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Teamwerk
Bij IRIS Opvang doen we het sámen. We zorgen als team voor de kinderen en ieder teamlid is professioneel, deskundig en ervaren. Hierdoor kunnen we elke taak - hoe groot of klein ook - op een verantwoorde manier uitvoeren. Ieder team stellen we zo samen, dat de medewerkers precies dat kunnen bieden wat op een bepaalde locatie nodig is. We kijken bijvoorbeeld naar het aantal kinderen per locatie en naar welke medewerkers elkaar goed aanvullen en versterken. Zo kunnen we bij IRIS Opvang uitstekend aan de behoeftes van kinderen en ouders/verzorgers voldoen.

Coaching voor medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers kunnen rekenen op een goede ondersteuning in hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld van de coördinator kinderopvang op de betreffende locatie. Ook heeft iedere medewerker recht op coaching volgens de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Met behulp van deze coaching zorgen we voor een goede kwaliteit en toegankelijkheid van onze kinderopvang. Voor elk kind staat zijn of haar ontwikkeling, veiligheid en gezondheid voorop.

Reflectie op handelen
Een gecertificeerd medewerker (de pedagogisch coach) filmt zo nu en dan alledaagse situaties op de groep. De pedagogisch medewerkers kijken deze beelden terug, waarbij ze samen reflecteren op hun manier van communiceren en handelen. Ons doel is om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling door aan te sluiten op hun eigen initiatieven. De videobeelden gebruiken we uiteraard alleen intern en direct na analyse wissen we alle opnames.

Baby-training Pikler
Bewegen, spelen en echt contact tijdens de verzorging zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij moeten daarom volop ontwikkelingskansen krijgen, en die geven we hen bij IRIS Opvang graag. Hiervoor hebben onze medewerkers de Pikler-training gevolgd, geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler. Het kindbeeld van deze Hongaarse kinderarts en pedagoog gaat uit van de aangeboren nieuwsgierigheid, ontdekkingsdrang en sociale competentie van baby’s. Bij IRIS Opvang zien we deze bij ieder kind en sluiten we erop aan met leuke en geschikte activiteiten.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Elke pedagogisch medewerker die werkzaam is op een VVE-locatie, heeft een VVE-certificaat. Voor de voor- en vroegschoolse educatie van de kinderen gebruiken wij het programma Piramide. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral wat betreft hun taal en rekenen, de motoriek en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We volgen de groei van de peuters voortdurend en stemmen ons aanbod hierop af.

Al onze info op één plek

Wij helpen jou graag verder. Bijvoorbeeld met duidelijke antwoorden op vragen die je wellicht hebt.